Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden
  ■ Indsigt i pædagogisk virksomhed i det erhvervspædagogiske felt
  Færdigheder
  ■ Kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning og differentierede undervisningsforløb
  ■ Kan analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettet kursusvirksomhed under hensyntagen til samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov

  Kompetencer
  ■ Kan indgå i kvalificerede drøftelser om uddannelse, undervisning og læring inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettet kursusvirksomhed
  ■ Kan udvikle egen praksis i spændingsfeltet mellem teori og praksis samt
  reflektere over forholdet mellem disse
  Undervisnings- og arbejdsformer: På fællesdelen af uddannelsen indgår den studerende i forskellige aktivitetsformer; som modtager af forelæsninger og oplæg; som deltager i holddiskussioner, gruppedrøftelser, arbejde i studiegrupper, mindre projektforløb; som varetager af øvelser, oplæg, fremlæggelser, mindre
  undervisningsforløb, læse- og skriveprocesser.
  Den studerende forventes at tage aktivt del i de aktivitetsformer, der vælges blandt de nævnte. Aktivitetsformerne understøtter bestræbelsen på at gøre uddannelsen praksisnær for den studerende: Dels får den studerende mulighed for at bringe sine erfaringer fra praksis ind i diplomuddannelsen. Dels får den studerende mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i forhold til det erhvervspædagogiske praksisfelt, den studerende er tilknyttet.
  Den studerende vil ved at bringe forskellige former for erfaringer, viden, færdigheder og kompetencer i spil igennem studiets aktiviteter kunne medvirke til sikring af forholdet mellem teori og praksis.
  Der etableres studiegrupper, således at de studerende kan støtte hinanden indbyrdes gennem studiet ved f.eks. fælles forberedelse, læsning af teori, gensidig sparring på arbejdsopgaver knyttet til modulerne og opgaveskrivning.

  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Intentionen er at opbygge en differentieret uddannelse der tager afsæt i den studerendes forudsætninger, interesser og ambitioner for sin uddannelse.
  Periode2016 → …