Pædagogisk forskning i børn, unge og voksne - Institut for Pædagoguddannelse

  • PostadresseVis på kort

    Forskningsleder Janne Hedegaard Hansen, Humletorvet 3

    1799 København V

    Danmark

Om

Om

Vi forsker i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne inden for, imellem og uden for almenpædagogiske og social- og specialpædagogiske institutioner. Vi skaber viden, der udvikler og kvalificerer pædagogik og pædagogisk arbejde, så børn, unge og voksne får bedre mulighed for at deltage i fællesskaber og derigennem udvikle sig, lære og trives uanset deres forudsætninger og behov.  

Hvad forsker vi i? 

Vi har som overordnet mål at bidrage med pædagogiske svar på løsninger af de samfundsmæssige udfordringer, som umiddelbart træder frem som problematikker, der knytter sig til det enkelte individ - fx mistrivsel, ensomhed, fravær, segregering, afvigelse, kriminalitet eller ikke-deltagelse. Det gør vi ved at iagttage disse fænomener som resultatet af komplekse sociale processer, hvor de pædagogiske løsninger retter sig mod at udvikle fællesskaber og pædagogiske miljøer, der skaber tilgængelighed og understøtter den enkeltes mulighed for deltagelse, udvikling, trivsel og læring. Vores forskning bidrager således til at forebygge udsathed, marginalisering, eksklusion og ulighed gennem pædagogiske indsatser.  

På det grundlag bidrager vores forskning til at øge kvaliteten i det pædagogiske arbejde, så det tydeligt bidrager til børn, unge og voksnes mulighed for deltagelse, udvikling, trivsel og læring. Det fordrer viden om pædagogik, didaktik, systematik og virkningsfulde løsninger i pædagogisk praksis.  

Vi forsker desuden i betydningen af institutionelle forhold, arbejdsvilkår, ledelse og organiseringer af det pædagogiske arbejde samt det tværprofessionelle samarbejdes betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og dermed for børn, unge og voksnes mulighed for deltagelse, udvikling, trivsel og læring.  

Endelig retter vores forskning sig mod den pædagogiske uddannelse og de studerendes læreprocesser samt betingelser herfor. Formålet er at skabe viden, der bidrager til at sikre, at de studerende gennem deres uddannelse opnår viden og kompetence til at arbejde pædagogisk i forhold til børn, unge og voksne på tværs af almenpædagogik og social- og specialpædagogik. 

Vi forsker bredt inden for pædagogik og pædagogisk arbejde i dagtilbud, skole- og fritid, klubber, gadeplansarbejde, botilbud, døgninstitutioner, væresteder, m.fl. Inden for, imellem og på tværs af pædagogiske institutioner retter vores forskning sig tematisk mod de mange forskellige forhold, som kan have betydning for børn, unge og voksnes mulighed for deltagelse, trivsel, udvikling og læring. Til eksempel hverdagslivserfaringer, etnicitetsforståelser, kønsforståelser, børns sociale samspil, borger-pædagog relationer, bæredygtighed, forældresamarbejde, sociale medier og digitale liv, diagnoser, læreplansarbejde, m.m.  

Hvordan forsker vi? 

Som udgangspunkt arbejder vi kvalitativt. Det betyder, at vi i vores forskning har som mål at få en dybere forståelse af sociale fænomener, såsom mistrivsel, ensomhed, fravær eller køn for at udvikle og pege på kvalificerede pædagogiske løsninger og indsatser, der giver børn, unge og voksne bedre mulighed for deltagelse, udvikling, trivsel og læring. Det sker både i et samarbejde med pædagoger, pædagogiske ledere og andre fagprofessionelle i praksis, og med de nævnte grupper samt børn, forældre m.fl. som informanter.  

Vi udvikler metoder, der er virksomme og metoder, der kan dokumentere virkningen af pædagogiske indsatser i forhold til børn, unge og voksnes deltagelse, trivsel, læring og udvikling.  

Vi arbejder derfor også sammen med kvantitative forskere fra andre forskningsmiljøer, så vi sikrer os, at vores forskningsresultater trækker på et tilstrækkeligt datagrundlag og er skalerbare, så de er relevante for pædagoger, ledere, institutioner og kommuner.  

Forskningsprogrammer  

Vi forsker inden for fire områder: 

Forskningsmiljøet på Institut for Pædagoguddannelse består af 30 aktive forskere, som alle er forskeruddannet samt en række ph.d.-studerende. Der indgår desuden lektorer og adjunkter i konkrete forskningsprojekter.  Alle forskere indgår i både forsknings- og undervisningsopgaver.  

Læs om forskning i pædagogik og pædagogisk praksis på Institut for Pædagoguddannelse i kataloget Pædagogik og Fællesskaber 

På Institut for Pædagoguddannelse uddanner vi pædagoger, pædagogiske assistenter samt meritpædagoger til pædagogiske institutioner på tværs af almen, social og specialpædagogik, og som arbejder med børn, unge og voksne. Vi er i alt 200 fastansatte undervisere og 6000 studerende/elever. 

Kontakt 

Janne Hedegaard Hansen 
[email protected] 
Tlf: 51 63 27 70

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor. 

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller