• PostadresseVis på kort

    Programansvarlig Unni Lind, Humletorvet 3

    1799 København V

    Danmark

Om

Om

Forskningsprogrammet bidrager med viden, analyser og metodiske tilgange til at udvikle den pædagogiske profession, pædagogisk ledelse og den pædagogiske professionsuddannelse. Programmet retter sig således mod tre forskningsområder:   

  • Pædagogers organisering og kvalificering af pædagogiske miljøer for børn, unge og voksne 
  • Ledelse og organisering af det pædagogiske arbejde  
  • Uddannelse af pædagoger

Hvad forsker vi i? 

Programmet udvikler viden om det pædagogiske arbejde, de pædagogiske institutioner og pædagoguddannelsen. Vi har særligt fokus på, hvordan muligheder og kvalitet kan udvikles og udfordringer og barrierer løses til gavn for børn, unge og voksnes institutionelle hverdagsliv og deltagelse heri. Programmet bidrager til at imødegå de samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til kvalitet i uddannelse, i pædagogisk praksis og i pædagogiske institutioner. Hermed adresserer vi aktuelle udfordringer i forhold til studerendes manglende deltagelse og studieintensitet i uddannelse og rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer i pædagogisk praksis. Det gør vi ved at forske i pædagogers faglighed og profession, de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer samt i de pædagogstuderendes læreprocesser- og uddannelsesvilkår. 

Forskning i pædagogisk profession og praksis 
Vores forskning har fokus på den pædagogiske profession, hvor der handles i uforudsigelige og forskelligartede situationer, og hvor faglighed indebærer sensitivitet og refleksiv kompetence i konkrete situationer og komplekse sammenhænge. Det sker ved at udforske og skabe ny viden om, hvordan praksis og profession bedst muligt understøtter børn, unge og voksnes trivsel, læring, udvikling og deltagelse i det institutionelle hverdagsliv. 

Forskning i pædagogisk ledelse og organisation 
Vi sætter fokus på pædagogisk ledelse og organisering som rammesættende for det pædagogiske arbejde og den pædagogiske praksis. Det sker ved at udforske og skabe ny viden om vilkår for og kvalitet i pædagogisk ledelse. I forlængelse af dette forsker vi i pædagogisk ledelses betydning for kvalitet i pædagogisk praksis og profession inden for forskellige institutionelle og organisatoriske rammer.  

Forskning i pædagogers uddannelse 
Vores forskning styrker vidensgrundlaget for uddannelsens undervisningspraksis ved at udforske og skabe ny viden om, hvordan undervisning bedst muligt understøtter de studerendes læring og tilbyder de studerende betingelser, der muliggør, at de kan imødekomme uddannelsens mål og krav. Herved bidrager vi til at udvikle (forskningsbaseret) professionsdidaktik og modeller for praksisnær undervisning med fokus på at understøtte udvikling af de studerendes handlekompetencer 

Hvordan forsker vi? 

Forskningsprogrammets forskningsprojekter og -aktiviteter er kendetegnet ved at være praksisnære, professionsrettede og anvendelsesorienterede. Vi arbejder med forskellige kvalitative forskningstraditioner, og med forskellige deltagerinvolverende metoder.

Udvalgte projekter

Styrkede professionsrettede handlekompetencer (2021-2023
Projektet er et følgeforskningsprojekt, der følger Pædagoguddannelsens initiativer med de studerendes tilegnelse af konkrete, professionelle handlekompetencer i uddannelsens undervisningsforløb. Projektet er initieret og finansieret af Pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. 

Pædagogstuderendes uddannelse – erfaringer og tilblivelser (2022-2026) 
Forskningsprojektet undersøger pædagoguddannelsen fra de studerendes perspektiver og følger de studerendes læreprocesser tæt gennem uddannelsens 3 ½ år. Formålet er at skabe viden om studerendes læreprocesser og igangsætte udvikling af en videnbaseret og forskningsbaseret pædagoguddannelse ved København Professionshøjskole. 

Trivsel i det institutionelle daginstitutionsliv (2020-2022) 
Forskningsprojektet har undersøgt trivselsarbejdet som et institutionelt fænonmen gennem de ”formelle” kvalitative dokumenter, der søger at indfange trivsel i daginstitutionen. Formålet er at bidrage til kvalificering og udvikling af det pædagogiske arbejde. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond. 

Kontakt 

Unni Lind, docent
Programansvarlig
unni@kp.dk  
Tlf: 41 89 79 42

Helene Falkenberg, docent
Programansvarlig
hfa@kp.dk
Tlf: 41 89 77 57

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor.  

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller