Ny SeSam i Matematik

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt følger op på det i 2020 afsluttede pilotstudie af SeSam – Vi SEr SAMmen på undervisning (Rasmussen et al., 2017).

Studiet afsøgte en række muligheder, og afdækkede samtidig flere begrænsninger, i forhold til en succesfuld gennemførelse af et større randomiseret forsøg med video-støttet supervision, struktureret efter inspiration fra internationalt anerkendte ”formater” for sparring på vedvarende professionel udvikling. Erfaringerne herfra er samlet i en protokol (Rasmussen, 2020), og det er med udgangspunkt i dennes konklusioner, at dette nye pilotprojekt foreslås.

Det overordnede formål er i lighed med SeSam, at pilotafprøve indsatsens design forud for et senere fuldt projekt, med det antal deltagere som et randomiseret kontrolleret forsøg kræver.

Motivationen fra det oprindelige SeSam projekt består: At øge den faglige og sociale trivsel i skolen undervisning ved at bibringe lærere i skolen adgang til sparring på deres vedvarende professionelle udvikling, som ikke er kontingent med lokale idiosynkratiske forhold på den enkelte skole.
NySeSam tilbyder matematiklærere en mulighed for på systematisk vis at udvikle deres undervisning og viden om børns læring, således denne professionelle udvikling sætter sig spor i elevernes læring.
Ved hjælp af videooptagelser af lærens egne undervisningslektioner fastholdes praksis, og muliggør at lærer og sparringspartner får et fælles, konkret og nuanceret blik for elevernes læring og den fagligt-sociale interaktion, der foregår i klasserummet. Dermed blotlægges udviklingsmulighederne i forhold til en fremtidig undervisning, hvor elevernes opnåelse af faglige, sociale og personlige kompetencer udgør en helhed, hvor det ene ikke står i vejen for det andet.

Pilotprojektet NySeSam vil udføre et systematisk review af forskningen om brugen af video til at understøtte professionel udvikling for lærere. På baggrund af review’et vil detaljerne i intervention blive fastlagt, og interventionen vil blive afprøvet som et eksperiment med venteliste-kontrolleret setup. Interventionen vil i hovedtræk anvende samme paradidaktiske infrastruktur som ses i lektionsstudier. Under interventionen vil lærer og sparringspartner fra professionshøjskolen gense og samtale om de videooptagne lektioner. Hvorledes det fælles blik på undervisningen og læringen skal være, fastlægges ud fra bedste viden om videostøttet supervison, jf. review’et. Herunder bruges også de gjorte erfaringer med de hidtil afprøvede koncepter SeSam-LS og SeSam-CLASS, således at et nyt koncept skabes, som passer til den danske skole i forhold til rekruttering, kadencer og kultur.

Lægmandssprog

Studiet afsøgte en række muligheder, og afdækkede samtidig flere begrænsninger, i forhold til en succesfuld gennemførelse af et større randomiseret forsøg med video-støttet supervision, struktureret efter inspiration fra internationalt anerkendte ”formater” for sparring på vedvarende professionel udvikling.

Nøgleresultater

Testudvikling
Videosupervision
Udvikling af knowledgeable others
Kort titelNySesam
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/24