Social- og specialpædagogik – i et professionsfagligt og brugerbaseret fremtidsperspektiv

 • Meyer-Johansen, Hanne (Projektleder)
 • Steno, Anne Mia (Projektdeltager)
 • Frello, Birgitta (Projektdeltager)
 • Lyng Rasmussen, Gitte (Projektdeltager)
 • Dumstrei, Britta (Projektdeltager)
 • Andersen, Tim Vikær (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Abstract til forskningsprojektet: Social- og specialpædagogik – i et professionsfagligt og brugerbaseret fremtidsperspektiv
  Projektet har til hensigt at undersøge, hvordan pædagogers fagprofessionelle identitet og selvforståelse på tværs af institutioner fra hele det social-specialpædagogiske arbejdsfelt, kommer til udtryk mhp. at afsøge fællestræk og forskelligheder, og bringe de implicerede informanter sammen til en kvalificerende, gensidig og kritisk dialog herom. På basis af identificerede fund fra en gennemført fokusgruppeinterviewrunde vil der blive etableret en række erindrings- og aktionsforskningsinspirerede værksteder mhp. mulige kollektive refleksions og erkendelsesprocesser om tværinstitutionelle faglige dilemmaer, ambivalenser og perspektiver. Sideløbende gennemføres en fokusgruppeinterviewrunde med brugergrupper på tværs af det social-specialpædagogiske felt, som skal danne grundlag for endnu en tematiserende workshop med pædagogerne mhp. at kunne udfordre og kaste lys over de professionelles faglige selvforståelser og orienteringer på basis af brugernes erfaringsbaserede forestillinger omkring ”den gode pædagog”.

  Med denne forandringsorienterede undersøgelsesform muliggøres 2 centrale udviklingsperspektiver. Dels kan den bidrage til at løfte den social-special-pædagogiske faglige selvforståelse ud af sin lokale institutionelle afsondrethed ved at gøre dem til genstand for kollektive refleksioner. Dels kan den fagprofessionelle vanetænkning og endimensionalitet blive udfordret og udviklet gennem brugerbaserede erfaringer og perspektiver. Sigtet med denne aktionsforskningsinspirerede metodiske fremgangsmåde gennem praksisnære og kollektivt baserede procesforløb er at bidrage til nogle mere kontekstforankrede bud som afsæt for udvikling af fællesskabsgenererende og brugerorienterede faglige mulighedshorisonter, som kan forekomme fortrængte og irrelevante i den partikulære og rutineprægede hverdagspraksis i det social-specialpædagogiske arbejdsliv. Begge dimensioner vil kunne omfatte nogle fagligt orienterede bud på, hvad der opleves som present og nærværende og som reale udfordringer i den social-specialpædagogiske hverdag, men i kraft af de socialt sammensatte mødesteder, med mulighed for at kunne løfte sig til refleksioner og faglige forståelser af bredere – og muligvis samfundsorienteret karakter.

  Undersøgelsen forventes således at kunne bidrage med relevante metoder til kvalificering af bredere, socialt funderede og samfundsrelaterede faglige forståelser og refleksioner, der kan rumme mangfoldigheden, dilemmaerne og kompleksiteten i brugernes mange forskellige livssammenhænge. De heraf følgende erkendelser omkring potentialer ved at anvende fremtidsværkstedsinspirerede metodiske greb som kilde til fagprofessionel og brugerbaseret refleksion og faglig udvikling, har til formål at blive inddraget som fagligt udviklingsværktøj i uddannelsen. Endvidere forventes den at kunne anspore til professionsfaglige fælles horisonter, der kan overskride dén individualisering og ”ensomhed”, som pædagogfaget indenfor det social-specialpædagogiske arbejdsfelt ofte er præget af – og som gensidigt forstærkes af den udbredte ”tavse videns” dominans. Dette på baggrund af en antagelse om, at behovet for kollektive refleksionsfora synes særlig udtalt indenfor det pædagogiske arbejde med mennesker i vanskelige livssituationer – både i form det inter-kollegiale refleksion og i form af brugerperspektiver på egne – komplekse, sammensatte og subjektive - livssituationelle præmisser.
  Kort titelBreddeprojetet Part II
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1831/12/21

  Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Social- og specialpædagogik