Taskpædagogisk stilladsering af meningsfuld kommunikation med særligt fokus på ordforrådstilegnelse: Et tværsprogligt projekt, der undersøger hvordan taskpædagogik på mellemtrinnet kan skabe meningsfulde kommunikative rammer i fagene engelsk, fransk og tysk med henblik på effektiv tilegnelse af ordforråd, det være sig chunks eller enkeltord.

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette udviklingsprojekt vil i et tværsprogligt perspektiv undersøge, hvordan taskpædagogik kan bidrage til, at mellemtrinselever i engelsk, fransk og tysk hurtigst muligt tilegner sig netop det ordforråd, det være sig chunks eller enkeltord, der sikrer dem adgang til kommunikation og derigennem øget mulighed for at møde, bruge og lære målsproget, både i og uden for klassen. Taskpædagogik indebærer her, at læreren i sprogundervisningen målretter og systematiserer sin didaktiske indsats med hensyn til både udvælgelse, bearbejdning og kobling af ordforråd til kommunikation. Taskpædagogikkens synliggørelse af den funktionelle kobling mellem kommunikation og ordforråd sikrer, at mellemtrinselever på egen hånd oplever ordforrådets store kommunikative anvendelsesværdi og derved bliver motiveret til eksplicit at arbejde med at udvikle deres ordforråd.

Projektet bygger på fem indholdselementer: projektetablering, praksisafdækning, praksisudvikling, projektudbredelse og evaluering. Heraf er praksisudviklingsdelen helt central og har til formål at undersøge, hvordan taskpædagogik kan bidrage til at understøtte elevernes tilegnelse af ordforråd. Nærmere bestemt vil udviklingsdelen undersøge, hvordan taskpædagogikkens didaktiske principper og/eller struktur kan bruges til at rammesætte implicit såvel som eksplicit læring af ordforråd. Dette vil ske i forbindelse med et praksisudviklingstiltag, der har til formål at udvikle, afprøve og kvalificere 8 taskpædagogiske undervisningsforløb hos 16 lærere på 4 skoler. Mens alle fire skoler stiller op med engelsk, stiller kun 2 af disser skoler op med fransk og de andre to skoler stiller op med tysk. På skolerne er det påfaldende sprogfag repræsenteret ved 2 lærere. I første omgang vil tiltaget tage afsæt i undervisningsforløb, som de deltagende lærere i forvejen bruger i deres egen praksis. Disse undervisningsforløb vil blive redidaktiseret med afsæt i projektets udlægning af taskpædagogik og yderligere kvalificeret ved hjælp af aktionslæringsmetodik, herunder kollegial observation og didaktisk samtale. Med undervisningsforløbene ønsker projektet ligeledes at tydeliggøre vigtigheden af at arbejde målrettet og systematisk med kommunikationskontekstualiseret ordforråd. Det skal gøres synligt, hvilke chunks og enkeltord, der er helt centrale at arbejde med i sprogundervisningen, når det gælder om at opbygge elevernes kommunikationsfærdigheder på målsproget. Ved projektets afslutning vil de 8 undervisningsforløb blive offentliggjort sammen med tilhørende screencasts og podcasts. Herudover vil der offentliggøres en manual til redidaktisering, som sproglærere vil kunne bruge til at redidaktisere egne forløb.
Kort titelTPO
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2230/06/24