Uddannelseshospitalet følgeforskning

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projekt Uddannelseshospital (UDD-FSH) blev i august 2020 grundlagt som et 5-årigt udviklingsprojekt i samarbejde mellem
  ■ Nordsjællands Hospital
  ■ Københavns Professionshøjskole, Det Sundhedsfaglige Fakultet
  ■ Frederikssund Kommune
  ■ Halsnæs Kommune
  ■ Region Hovedstaden, Center for HR og Uddannelse
  ■ Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, UCSF
  ■ Dansk Sygeplejeråd

  1. januar 2022 blev følgeforskningsprojektet formelt etableret.

  Konteksten for følgeforskningen:
  Uddannelseshospitalet er fysisk placeret på Nordsjællands Hospital i Frederikssund og består for nuværende af en medicinsk afdeling med plads til 16 interne medicinske overvejende ældre, multisyge patienter.
  Visionen har været at skabe et nytænkende tværprofessionelt læringsmiljø, hvor læring sker på tværs af fag, uddannelsesniveau og sektorer. Visionen er at skabe en uddannelsesmodel, hvor der er fokus på læringsformer, der styrker sygeplejerskestuderendes kliniske lederskab, klinisk beslutningstagen og kliniske færdigheder og herved i højere grad sikrer, at dimentenderne er parate til overgangen fra uddannelse til praksis

  Projektet rummer særligt fire komponenter:
  1. Øget antal studerende i praktik på samme tid.
  2. Fysiske rammer i klinisk praksis med særlige læringsfaciliteter, fx rummeligt medicinrum, indrettede refleksionsrum og simulations-faciliteter.
  3. De studerende indgår i alle vagtlag (har dog ikke samme vagtbyrde som de fastansatte sygeplejersker).
  4. Lektorer fra professionshøjskolen er dagligt til stede på Uddannelseshospitalet og deltager i den kliniske uddannelse uden reduktion af kliniske vejledere.
  Uddannelseshospitalet har en eksperimenterende og innovativ faglig og pædagogisk tilgang, så det kan fungere som udviklingssted for nytænkning. Der afprøves pædagogiske metoder med henblik på at optimere studerendes lyst til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, deres kliniske færdigheder, samt deres motivation for at indgå i forsknings- og udviklingsarbejder. Uddannelseshospitalet er afdeling for stabile patienter, der færdigbehandles og i et samarbejde mellem patienter, personale og studerende forberedes til udskrivelse. Patient- og pårørendeinvolvering og ulighed i sundhed har høj prioritet. Der inddrages viden og erfaringer med f.eks. peer-to-peer-læring, fælles beslutningstagen (SDM), fremskudt visitation, tværgående stuegang, komplekse forløb, patientovergange mv.
  Formålet med følgeforskningsprojektet er at udvikle og beskrive en uddannelsesmodel for klinisk praksis, der viser muligheder og begrænsninger i den særlige organisering.
  Forskningsfoci:
  1. Forventninger til Uddannelseshospitalet:
  Interessent-analyse bestående 21 kvalitative interviews med dem, der har eller har haft andel i tilblivelsen af UDD-FSH.

  2. Studenterperspektivet:
  A. Hvordan oplever de studerende på de forskellige niveauer faglighed og socialt tilhørsforhold, som vi ved har betydning for fastholdelse i uddannelse? Kvalitative fokusgruppe-interviews om studerendes erfaringer med at være studerende på UDD-FSH.

  B. Hvordan går det de studerende under og efter uddannelsen? Forløbsanalyse ved statistiske data fra ’SYGEPLEJERSKEKOHORTEN’

  C. Peer learning. Hvad og hvordan lærer studerende klinisk praksis, når ’mange’ studerende er i praktik på samme tid? (ph.d. projekt, V/ Frederikke Klenske) Etnografisk feltarbejde, ad hoc interviews med de studerende og det kliniske og undervisende personale. Opfølgende interviews med brug af valideret psychometrisk scoringsværktøj, Sense of Belonging.

  D. Patient og pårørende-erfaringer med inddragelse, læring og tværsektorielt samarbejde. Håndholdt LUP med involvering af studerende i scoringerne samt udvikling af læringsdesign med fokus på deltagelse i forskning og patientinddragelsesperspektivet.

  E. Løbende dokumentation af modellen samt artikelskrivning.
  Kort titelUddannelseshospitalet følgeforskning
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/25