Arbejdsliv - Bedre forebyggelse og behandling af skader og sygdomme der påvirker arbejdsevnen

  • Postal addressShow on map

    Forskningsleder og programansvarlig Mette Kreutzfeldt Zebis, Sigurdsgade 26

    2200 København N

    Denmark

About

About

I programmet udvikler, evaluerer og implementerer vi effektive praksisrettede løsninger, der kan sikre bedre forebyggelse og behandling af tilstande der har betydning for arbejdsevnen. Programmet beskæftiger sig med temaerne muskel- og skeletbesvær, skader og sygdomme i hjernen og mental sundhed. 

Forskningsprogrammet er forankret i forskningsmiljøet Sundhed for børn og voksne – Institut for Terapeut og Jordemoderuddannelser.  

Hvad forsker vi i? 

Tema 1: Muskel- og skeletbesvær 
Halvdelen af den voksne befolkning har oplevet smerter fra muskler og led inden for en to ugers periode og 15% af den voksne befolkning har en skade eller sygdom i muskler og led af over 6 måneders varighed. Smerterne og den nedsatte funktionsevne påvirker livskvalitet og arbejdsevne, og kan i sidste ende gøre den enkelte uarbejdsdygtig og føre til personlig deroute. Således er skader og sygdomme i muskler og led årsag til 25% af alle langtidssygemeldinger over 8 uger. Alene smerter fra ryg, nakke og skulder koster samfundet over 50 milliarder DKK årligt. Vi vil bidrage med løsninger indenfor tre områder: 1) Færre skader i fritiden - En alvorlig skade i ungdommen/tidligt arbejdsliv kan have direkte konsekvenser for arbejdsevnen, men kan også betyde et stop for fysisk aktivitet – med store konsekvenser for sundheden gennem resten af livet og dermed også arbejdsevnen på længere sigt; 2) Forebyggelse på arbejdspladsen - Overbelastninger på arbejdspladsen kan have direkte konsekvenser for arbejdsevnen, men kan også medføre nedslidning og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet; 3) Helstøbte indsatser i sundhedsvæsnet - Skader og overbelastning påvirker arbejdsevnen her og nu, og ved utilstrækkelig behandling kan det medføre nedslidning og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.  

Tema 2: Skader og sygdomme i hjernen 
I Danmark lever over 230.000 mennesker med en erhvervet hjerneskade. Af disse skyldes ca. 170.000 apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) og TCI (midlertidig påvirkning af blodforsyningen til hjernen), og ca. 60.000 skyldes anden erhvervet hjerneskade. Hvert år pådrager 31.000 personer i Danmark sig en traumatisk hjerneskade. 80 % af disse er hjernerystelser. Op mod 40 % af dem, der får hjernerystelse, oplever langvarige invaliderende symptomer, som øger risikoen for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ønsker at bidrage til bedre forebyggelse og behandling til mennesker med erhvervet hjerneskade, og vil udvikle og afprøve konkrete indsatser. 

Tema 3: Mental sundhed og psykisk sygdom 
Én ud af tre oplever på et tidspunkt i livet at få en behandlingskrævende psykisk sygdom. Det medfører ofte store konsekvenser for den enkelte og for de pårørende. Psykisk sygdom har stor betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og dermed også den enkeltes økonomi. Den nedsatte deltagelse på arbejdsmarkedet og udgifter til sociale ydelser er da også de væsentligste årsager til at psykisk sygdom koster samfundet ca. 110 mia. kroner om året. Mental sundhed og behovet for bedre behandling af psykisk sygdom har været underprioriteret i mange år. Vi undersøger hvordan sundhedsprofessionelle kan bidrage til at fremme mental sundhed og skabe bedre forebyggelse og behandling til mennesker med psykisk sygdom og neurologiske lidelse, og vi udvikler og afprøver konkrete indsatser. 

Hvordan forsker vi? 

I Forskningsprogrammet “ARBEJDSLIV” tager vi afsæt i en grundig afdækning af behov set fra forskellige perspektiver; fra samfundets over sundhedsvæsenets perspektiv til den enkelte borgers. Det giver os mulighed for at projektudvikle i alle dele af værdikæden – fra identifikation af problem til udvikling og implementering af løsning: 

  • Vi afdækker behov gennem surveys, registerforskning, observationer, interviews, laboratorie- og kohorteundersøgelser. 
  • Vi udvikler nye indsatser og optimerer eksisterende gennem brugerinddragelse for at sikre relevante løsninger der kan fungere i de eksisterende rammer. Vi udfordrer også rammerne hvor det er nødvendigt. 
  • Vi afprøver og evaluerer nye indsatser og bidrager til skalering og implementering af virksomme indsatser i landsdækkende projekter. 

 For alle indsatser gælder det, at vi løser udfordringerne og gennemfører projekterne i tæt samarbejde med praksis.

Udvalgte projekter 

Optimerede rammer for levering af træningsbaseret behandling til patienter med subakromielt smertesyndrom (SAPS).
Hvert år diagnosticeres ca. 40.000 borgere med SAPS. Mange borgere gennemfører ikke den anbefalede træningsbaserede behandling i tilstrækkeligt omfang. Projektet kortlægger faktorer, der hæmmer og fremmer gennemførelse af træningen og inddrager borgere og terapeuter i at skabe bedre rammer for, at det sker. Projektet er støttet af Fysioterapipraksisfonden.

Rehabilitering til voksne mennesker med længerevarende symptomer efter hjernerystelse (REPCon).
Hvert år pådrager 25.000 personer i Danmark sig en hjernerystelse. Op til 40% får langvarige invaliderende symptomer i form af post commotinelt syndrom (PCS). Projektet evaluerer effekt af og proces for et individualiseret behandlingstiltag til denne patientgruppe. Det er støttet af Sundhedsdonationer.

Kontakt 

Mette Kreutzfeldt Zebis
Forskningsleder og programansvarlig
mzeb@kp.dk  
Tlf: 51 63 24 37

Mikkel Bek Clausen, docent
Programansvarlig
mibc@kp.dk 
Tlf: 24 29 63 84

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor.

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or