• Postal addressShow on map

  Programansvarlig Crisstina Munck, Humletorvet 3

  1799 København V

  Denmark

About

About

Forskningsprogrammet skaber viden, der kvalificerer den pædagogiske praksis med børn i daginstitutioner, indskoling og SFO samt i børns overgange mellem disse institutioner. Samtidig bidrager programmets forskning med viden, der kvalificerer pædagogers samarbejde med andre velfærdsprofessionelle og med familier med ulige livsbetingelser.  

Forskningsprogrammet er forankret i forskningsmiljøet ’Pædagogisk forskning i børn, unge og voksne’ på Institut for Pædagoguddannelse.

Hvad forsker vi i? 

Programmet vil udvikle viden om børns hverdagsliv i og på tværs af dagtilbud, indskoling og SFO som institutionelle kontekster, hvori børn tager del på forskellig vis og med forskellige forudsætninger. Programmets forskning bidrager hermed til løsninger af de samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til børns ulige adgang til gode livsforløb. Det sker ved at udforske og skabe ny viden om de forskellige deltagelsesbetingelser og -muligheder, som skabes og tilbydes børn i daginstitution, indskoling og i SFO. På dette grundlag tilbydes nye pædagogiske løsninger og strategier i forhold til børns ulige livsmuligheder. 

Programmets forskning retter sig mod pædagogiske problemstillinger, der er relevante for praksis og som sker i samarbejde med praksisfeltet. Vi har særligt fokus på børns deltagelse i børnefællesskaber, på læringsmiljøer og på den ulighed og de differentieringer, der finder sted mellem børn og mellem børn, pædagoger og deres forældre. Forskningen tager afsæt i problemstillinger i hverdagslivet, der går på tværs af almen- og socialspecialpædagogiske skel. 

Vores forskning favner bredt det pædagogiske arbejde med børn (og deres forældre) på tværs af dagtilbud, indskoling og SFO. Samtidig målretter vi forskningsprojekterne mod områdespecifikke udfordringer og muligheder. Vi arbejder med følgende fokusområder:  

 • Trivsel og børnefællesskaber 
 • Børns perspektiver   
 • Inklusion, demokratisk dannelse og differentierede deltagelsesmuligheder  
 • Tidlig indsats og samarbejde på tværs 
 • Leg, læring og pædagogisk kvalitet 
 • Køn og etnicitet 
 • Forældresamarbejde  
 • Tværprofessionalisme 
 • Børn og familier i udsatte positioner 
 • Overgange 

Hvordan forsker vi?  

Programmets ambition er gennem praksisrelevant forskning at forbinde praksisorienteret forskning med udvikling af pædagogisk praksis, den pædagogiske profession og pædagoguddannelsen på nationalt plan.  

Vi arbejder primært med kvalitative og participatoriske metoder og med inddragelse af børns, forældres og pædagogers perspektiver. Det betyder, at programmet forpligter sig på at udvikle viden der virker for de børn, forældre og pædagoger som forskningen retter sig mod. 

Vi samarbejder med andre FoU-miljøer både nationalt og internationalt. Disse samarbejdsflader foregår blandt andet gennem netværksopbygning, ved deltagelse på internationale konferencer, gennem publicering i nationale og internationale tidsskrifter og ved besøg hos internationalt sammenlignelige forskningsmiljøer. Nationalt bidrager vi til at etablere samarbejde gennem forskningsfaglige netværk knyttet til institutionelt etablerede partnerskaber eller til individuelle eller forskningsgruppebaserede samarbejdspartnere. 

Udvalgte projekter 

 • Mindre børnegrupper – højere kvalitet 
  Projektet undersøger et forsøg med mindre børnegrupper i fire dagtilbud med en høj andel af socialt udsatte børn. Der er undersøgt, hvilke mulighedsbetingelser som mindre børnegrupper skaber for børns indbyrdes relationer og relationer til de voksne. 
 • Køn i daginstitutionen  
  Projektet undersøger, hvordan kønsopfattelser i daginstitutionen kommer til udtryk og har betydning for børns legefællesskaber og muligheder for at gøre køn på mangfoldige måder i daginstitutionen og udvikler på baggrund heraf måder, hvorpå man kan arbejde kønsreflekteret i daginstitutioner.  

Kontakt 

Crisstina Munck, docent & ph.d. 
Programansvarlig 
crmu@kp.dk
Tlf: 51 94 43 55 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor.

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or