• Postal addressShow on map

    Satsningsansvarlig Tom Steffensen, Humletorvet 3

    1799 København V

    Denmark

About

About

Satsningen Danskdidaktik skaber ny viden om praksis i danskfaget, der kvalificerer undervisningen og udvikler fagets formål, indhold og metoder til gavn for elever, lærerstuderende og dansklærere. Satsningen adresserer både fagets og undervisningens kerneområder og bidrager til faglig udvikling og nytænkning hos de fagprofessionelle.    

Satsningen er forankret i forskningsmiljøet Læring, dannelse og trivsel i skolen under forskningsprogrammet Udvikling af fagdidaktik i skolen på Institut for Læreruddannelsen. 

Hvad forsker vi i?  

Danskfaget skal sikre, at alle børn og unge udvikler deres sprog som forudsætning for udtryksglæde og indlevelse, socialt samspil og demokratisk deltagelse, personlig dannelse og videreuddannelse.  

Både aktuel forskning og internationale undersøgelser peger dog på, at danskfaget ikke altid lykkes med at inkludere alle elever. Især elevernes sociale og kulturelle baggrunde stiller dem ulige i undervisningen, og mange børn og unge forlader skolen uden tilstrækkelige sproglige færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og uden alsidige kulturelle interesser. 

Dansk er skolens største fag på alle klassetrin, og dansklæreren er ofte klasselærer og har et ansvar for klassens fællesskab og elevernes trivsel. Dansklæreren skal derfor skabe sammenhæng mellem fagets indhold, metoder og traditioner og pædagogiske mål, overvejelser og hensyn. Vi er optaget af, hvordan lærerens fagdidaktiske og pædagogiske valg hænger sammen, og hvilke konsekvenser det har for elevens sproglige, kulturelle og personlige udvikling.  

Satsningen afspejler danskfagets indholdsmæssige spændvidde fra sprog og læsning til litteratur og medier og fagets organisering i henholdsvis en specialisering mod skolens yngste og ældste klassetrin. En gennemgående opmærksomhed drejer sig om at udvikle danskdidaktiske praksisser, som har et særligt potentiale i forhold til at inkludere alle elever uanset social, sproglig og kulturel baggrund, og hvor læringens sociale, kognitive og affektive dimensioner samtænkes. Vi arbejder især med:  

  • Dialogisk og undersøgende litteraturundervisning 
  • Æstetiske læreprocesser og digitale medier 
  • Flersproglige og flerkulturelle tilgange i danskundervisningen 
  • Inkluderende læse- og skriveundervisning 

 Hvordan forsker vi? 

I den danskdidaktiske satsning anvender vi både undersøgende og intervenerende forskningsmetoder. Vores projekter udvikles, planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med praksisfeltet.  

Udvalgte projekter 

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor. 

Kontakt 

Tom Steffensen, docent, ph.d.
Satsningsansvarlig
tstf@kp.dk
Tlf.: 41 89 71 33

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningssatsningen nedenfor. 

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.