• Postal addressShow on map

  Programansvarlig Gitte Wind, Tagensvej 86

  2200 København N

  Denmark

About

About

Forskningsprogrammet skal skabe bedre sammenhæng mellem hverdagsliv, komplekse behov og sundhedsindsatser for borgere, der lever med langvarige og kroniske sygdomme i eget hjem.  

Forskningsprogrammet er forankret i forskningsmiljøet Borgernær Sygepleje og Sundhed på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne. 

Hvad forsker vi i? 

Borgere med langvarige og kroniske sygdomme lever længere, kræver en langvarig sundhedsindsats og udgør en økonomisk udfordring for samfundet. Siden strukturreformen i 2007 har hospitalerne gennemgået en udvikling med effektivisering igennem pakkeforløb, accelererede patientforløb, og nedlæggelse af lokalsygehuse samt sengepladser. Det betyder, at stadigt flere borgere bliver udskrevet hurtigere med fortsatte komplekse pleje- og behandlingsbehov og at der dermed sker en opgaveflytning fra hospital til kommune. Udflytningen stiller nye komplekse krav til sygeplejens kvalitet i kommunerne.

Manglende sammenhæng mellem borgerens hverdagsliv, komplekse behov og sundhedsindsatser kan medføre fejl, ringere kvalitet af plejen og behandlingen for borgeren, indlæggelser der kunne være forebygget, ikke optimale rehabiliteringsforløb, samt modsatrettede krav om værdighed og krav om effektivitet. Resultatet bliver dårligere kvalitet i plejen eller behandlingen af borgeren og lavere livskvalitet for borgeren.  

Pårørende løfter stadig flere pleje- og behandlingsopgaver i et presset sundhedsvæsen, men de pårørende er ofte usynlige og inddrages ikke i planlægningen af pleje- og behandlingsforløbet. Samtidig udgør pårørende en mangfoldig gruppe med forskellige ressourcer og muligheder for at involvere sig i. Det kan skabe ulighed i sundhedsvæsenet. Pårørendes hjælp og omsorg til borgere med kronisk sygdom kan samtidig medføre belastninger, der overstiger deres ressourcer og som påvirker den pårørendes emotionelle velbefindende, søvn, helbred, økonomi, arbejdsliv og sociale relationer og aktiviteter negativt.

Medarbejdere i hjemme(syge)plejen efterlyser viden og kompetencer til at inddrage borgere og pårørende i sundhedsindsatserne og til samarbejdet på tværs af faggrupper og sektorer, så vi sikrer systematiske og sammenhængende forløb for borgere med langvarige og kroniske sygdomme. Vi mangler således viden om hjemme(syge)pleje til borgere med langvarige og kroniske sygdomme. Hvordan kan sammenhæng mellem borgerens hverdagsliv, komplekse behov og sundhedsindsatser styrkes? Hvordan kan behandlingsbyrden for borgere med kronisk og langvarig sygdom og pårørendebyrden afhjælpes? Hvordan kan borgere med kronisk sygdom opretholde et værdigt hverdagsliv? Det bliver derfor i de kommende år en central opgave at sikre, at sygeplejersker har den forskningsbaserede viden til at kunne imødekomme disse udfordringer. Det skal vores forskning bidrage til. 

Hvordan forsker vi? 

Vi har i samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Region Hovedstaden, civilsamfund og kommuner igangsat satsningen CO-CARING, der skal styrke sammenhængende patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme. Satsningen skal indsamle og skabe ny forskningsbaseret viden om, hvordan sundhedsprofessionelle kan involvere pårørende og styrke dem i at yde den nødvendige hjælp og støtte i patientforløb for at styrke samarbejdet og forebygge overbelastning hos den pårørende. 

Udvalgte projekter 

 • Burden of care – Undersøgelse af hvilken støtte pårørende til patienter med apopleksi har brug for.
  Formålet er at kortlægge uidentificerede behov for støtte til pårørende til patienter med svær apopleksi ved hjælp af semistrukturerede interviews og en spørgeskemaundersøgelse af pårørende. Projektet er et samarbejde med Nordsjællands Hospital, og dataindsamlingen løb fra juli 2021-juli 2022.
 • Hjertensglad
  Formålet er at undersøge, om en peer-mentorordning kan øge deltagelsen i hjerterehabilitering samt øge fysisk og psykosocialt velbefindende for ældre, sårbare patienter med iskæmisk hjertesygdom. Projektet er designet som en kompleks intervention og støttet af Velux fonden.

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor.  

Kontakt 

Gitte Wind, docent, ph.d. 
Programansvarlig 
giwi@kp.dk  
Tlf. 51 38 04 23 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.