Sundhed for børn og voksne – Institut for Terapeut og Jordemoderuddannelser

  • Postal addressShow on map

    Forskningsleder Mette Kreutzfeldt Zebis, Sigurdsgade 26

    2200 København N

    Denmark

About

About

Vores mål er at fremme sundhed og trivsel gennem barndom, ungdom og voksenlivet, med sund tilknytning og aktiv livsstil som væsentlige indsatsområder i barndommen. For unge og voksne er fokus på at opretholde muligheden for at deltage aktivt i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Hvad forsker vi i? 

Vi har to forskningsprogrammer: 

Kort om ”BØRNELIV” 
Trivsel i familien og sundhed i barndommen har betydning for resten af livet. En tryg og sund barndom for alle børn er derfor et mål, vi skal sigte mod. 

I Danmark anslås det, at en ud af fem familier oplever problemer med forældreressourcer og omsorgssvigt, ofte pga. sårbarhed hos de nybagt forælder, fx grundet egne oplevelser af omsorgssvigt i barndommen, mangel på netværk, psykisk sygdom eller misbrug, men også tidligere traumatiske fødselsoplevelser. Vi ved, at hvis der ikke tidligt etableres en tillidsfuld og tryg tilknytning i forælder/barn-relationen, kan det have alvorlige konsekvenser for barnet fx i form af fx forsinket kognitiv, sproglig og motorisk udvikling, samt adfærds- og relationelle vanskeligheder. Der er således risiko for, at problemer relateret til de tidlige tilknytningsprocesser skaber øget ulighed blandt i forvejen sårbare familier i Danmark.  

Det er ligeledes veldokumenteret at børns fysiske aktivitet og motorik hænger tæt sammen med sundhed og trivsel. Forskningen peger på at en del børn er blevet mindre fysisk aktive de seneste årtier. Også i forhold til fysisk inaktivitet ses social ulighed, således at socialt dårligt stillede børn og unge i gennemsnit er mindre fysisk aktive end øvrige børn og unge. Deltagelse i fysisk aktivitet i barndommen øger markant chancerne for at have en fysisk aktiv hverdag og dermed en større grad af sundhed senere i livet.  

I forskningsprogrammet vil vi bidrage med løsninger der sikrer en sund tilknytning til primære omsorgspersoner for flere børn og mere krop og bevægelse i børn og unges dagligdag, for at bidrage til en sundere population i fremtiden. 

Kort om ”ARBEJDSLIV” 
Halvdelen af den voksne befolkning har oplevet smerter fra muskler og led inden for en to ugers periode og 15% af den voksne befolkning har en skade eller sygdom i muskler og led af over 6 mdr. varighed. Smerterne og den nedsatte funktionsevne påvirker livskvalitet og arbejdsevne, og kan i sidste ende gøre den enkelte uarbejdsdygtig og føre til personlig deroute. Således er skader og sygdomme i muskler og led årsag til 25% af alle langtidssygemeldinger over 8 uger. Alene smerter fra ryg, nakke og skulder koster årligt samfundet over 50 milliarder DKK.  

Psykiske problemer rapporteres som årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner. I 4 ud af 5 tilfælde tildeles unge en førtidspension på grund af psykiske lidelser. Det anslås at de samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer er 110 milliarder DKK om året – og stigende. 

I forskningsprogrammet vil vi hjælpe borgerne i Danmark til at undgå skader og sygdomme der påvirker arbejdsevnen, og sikre bedst mulig hjælp når uheldet er ude. Vi vil bidrage med løsninger der sikrer færre skader i fritiden, intelligent forebyggelse på arbejdspladsen og helstøbte indsatser i sundhedsvæsnet. 

Hvordan forsker vi? 

I forskningsmiljøet ”Sundhed for børn og voksne – Institut for Terapeut og Jordemoderuddannelser” tager vi afsæt i en grundig afdækning af behov set fra forskellige perspektiver; fra samfundets og sundhedsvæsenets perspektiv over skolers og institutioners til den enkelte borgers. Det giver os mulighed for at projektudvikle i alle dele af værdikæden – fra identifikation af problem til udvikling og implementering af løsning: 

  • Vi afdækker behov gennem surveys, registerforskning, observationer, interviews, laboratorie- og kohorteundersøgelser. 
  • Vi udvikler nye indsatser og optimerer eksisterende gennem brugerinddragelse for at sikre relevante løsninger der kan fungere i de eksisterende rammer. Vi udfordrer også rammerne hvor det er nødvendigt. 
  • Vi afprøver og evaluerer nye indsatser og bidrager til skalering og implementering af virksomme indsatser i landsdækkende projekter. 

For alle indsatser gælder, at vi løser udfordringerne og gennemfører projekterne i tæt samarbejde med praksis. 

Forskningsmiljøet på ITJ er tæt forbundet med instituttets uddannelser (fysioterapeut, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut og jordemoder). Vi har ca. 100 undervisere, hvoraf ca. 20% har opnået ph.d.-grad og ca. 25% er forskningsaktive. Instituttet har ca. 1800 studerende, som i løbet af uddannelsesforløbet har mulighed for at blive tilknyttet forskningsmiljøet, fx som studentermedhjælp, i praktikforløb, i bachelorforløb og/eller som forskningssemesterstuderende. 

Se alle medarbejdere på instituttet 

Kontakt

Mette Kreutzfeldt Zebis

Forskningsleder

[email protected]  

Tlf: 51 63 24 37

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor.  

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or