Mig & Min Plejefamilie - en hånd til bedre trivsel

Project: Research

Project Details

Description

Det er velkendt, at mange børn i plejefamilieanbringelser er udfordret på deres trivsel og læring. Projektets mål er at sikre, at de børn der anbringes i plejefamilier, får samme muligheder for at trives og lære som andre børn.

Det kræver, at ansvarlige voksne har indsigt i, hvordan barnet trives og lærer og at de deler deres viden. Det var projektets hensigt at få svar på, om målinger af børnenes trivsel og læring kan give bedre indsigt og dermed understøtte myndigheders ansvar.

Projektet blev gennemført af forskere ved NUBU på initiativ fra Tryg Fonden og blev huset af Institut for Socialrådgiveruddannelse ved Københavns Professionshøjskole. I samarbejde med 8 kommuner udviklede, afprøvede og tilpassede forskerne det, som fik navnet 'MOMP-modellen':

MOMP-modellen (1) følger børns trivsel og læring gennem brug af målinger; (2) styrker samtaler mellem socialrådgiver, plejefamilier og skole; og (3) tilbyder relevante indsatser til plejefamilierne.

Målingerne har form af to spørgeskemaer, der screener for børns trivsel og læring. De fungerer som ’temperaturmålinger’, der kan fortælle, om der er problemer, der bør undersøges nærmere. Resultatet gives i talværdier, så det er muligt at sammenligne den individuelle måling med en generel norm.

Det ene skema SDQ står for ’Strengths and Difficulties Questionnaire’ (Spørgeskema om Styrker og Vanskeligheder) og afdækker mistrivsel hos børn og unge. Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål om styrker og vanskeligheder samt 7 overordnede spørgsmål om, hvordan barnet mestrer hverdagen. Det er velafprøvet internationalt og anvendes i mange skoler i Danmark.

Det andet skema OBS-I står for ’OBS på Indlæring’ og er et uddrag af et velafprøvet spørgeskema kaldet 5-15R. Spørgeskemaet består af 30 spørgsmål, der afdækker barnets færdigheder i at læse, skrive og regne, barnets evne til at lære nyt og indgå i læringssammenhænge og barnets måde at tilgå læringssituationer.

Hvert skema tager cirka 10-15 minutter at besvare. De besvares individuelt af voksne, som har førstehåndskendskab til barnets dagligdag, det vil sige plejemor, plejefar, en kontaktlærer, faglærer og/eller pædagog. Børn, der er fyldt 11 år, kan også besvare SDQ.

Barnets kommune har ansvaret for at sende en invitation til at besvare skemaerne til relevante respondenter og indhente besvarelserne. De sagsansvarlige i kommunen tilgår besvarelserne på en IT-platform, som præsenterer de samlede resultater i oversigter og diagrammer fordelt på forskellige dimensioner af trivsel og læring, funktionsniveau og respondenter.

Hensigten med målingerne er at styrke de samtaler om barnets trivsel og læring, som de voksne omkring barnet i forvejen har. I praksis er det familieplejekonsulenten og barnets myndighedsrådgiver, der har adgang til besvarelserne. De præsenteres grafisk, så det er let at aflæse ”temperaturen” på barnets trivsel og læring.

Hvis samtalen afdækker alvorlige problemer, har socialrådgiveren pligt til at handle og eventuelt iværksætte indsatser. Afhængigt at problemets størrelse og karakter har sagsansvarlige forskellige handlemuligheder, herunder at igangsætte indsatser i plejefamilien med målrettet støtte til barnet.

Forskere i MOMP afdækkede, hvad der er de mest almindelige problemer med trivsel og læring for børn i plejefamilier og hvilke indsatser der findes, som er målrettet dem. Når problemer og indsatser blev sammenholdt, viste det sig, at der mangler indsatser, der er evidensbaserede og læringsorienterede. På den baggrund tilbød MOMP indsatserne: Læringsspil, Dialogisk læsning og Samarbejdssamtaler.

Tilsammen udgør målinger, samtaler og indsatser MOMP-modellen. Den blev afprøvet gennem halvandet år fra august 2020 til april 2022. Herefter blev erfaringer opsamlet, resultater opgjort, og modellen justeret efter dette.

Konklusionen er, at målinger synes at understøtte myndigheders ansvar for anbragte børns trivsel og læring, når socialrådgivere bruger målinger meningsfuldt og rutinemæssigt i opfølgende arbejde.

Som en del af projektet har forskerne udviklet en håndbog over MOMP-modellen, der bl.a. indeholder guides til vurdering af besvarelser af OBS-I og SDQ og samtaler med børn og plejeforældre. De har også udarbejdet materialer, der formidler resultater af projektet samt en række videnskabelige publikationer.

Projektet afsluttede i 2023 hvorefter MOMP2 påbegyndte.

Materialer og videnskabelige publikationer kan hentes på: https://momp.dk
Short titleMOMP
AcronymMOMP
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1701/09/23

Collaborative partners

 • Randers Kommune
 • Københavns Kommune
 • Plejefamiliernes Landsforening
 • De Anbragtes Vilkår
 • TABUKA
 • Aarhus University
 • BørnUngeLiv, Komiteen for Sundhedsoplysning
 • Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU) (lead)
 • Lolland Kommune
 • Hørsholm kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Vejen Kommune
 • Tarup Ungdomsskole, Odense Kommune
 • Favrskov Kommune

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.