Rehabilitering ved mad og måltider - Fremfærd

 • Segoli, Gry (Principle researcher)
 • Sederberg, Marie-Louise (Co-researcher)
 • Justesen, Lise (Co-researcher)
 • Stamp, Anna-Birgitte Møller (Co-researcher)
 • Garbøl, Ulla (Co-researcher)
 • Bendix, Christina (Principle researcher)

Project: Development project/ Innovation

Project Details

Description

Måltidet er en vigtig del af hverdagslivetog forbundet med en høj grad af identitet og trivselfor det enkelte menneske1. Der har i mange år været fokus på rehabiliteringog ernæring, men her ermad og måltider primærtblevet anskuet somet middel til næring. Projektet “Rehabilitering af Mad og Måltider” giver anledning til atudvide dette fokus, så begrebet rehabilitering i forbindelse med madog måltidetbliver tydeliggjort. Dette vil øge kommunernesforudsætninger forat understøtte de ældre med at opretholde et meningsfuldt hverdagsliv. Målet er,at måltidet bliver en del af en større sammenhæng, dader både skal indtænkes planlægning af måltidet, indkøbog tilberedelseogfokuseres på det socialesamvær omkring måltidet. Herved kanmåltidet samlet set understøtte den enkelteældresselvhjulpenhed ogfortsatte hverdagsliv, daden ældre understøttes i at kunne videreføre rehabiliteringsforløb enten selvstændigt eller med støtte fra pårørende og civilsamfundet. Denne del af rehabilteringsforløbet, kaldet efterbyggelse, bør kommunale rehabiliteringsindsatser have mere fokus på.Målsætningen for rehabiliteringsarbejdet rækkerud over den periode, hvor den ældre indgår i et rehabiliteringsforløb2,ogden samlede rehabiliteringsindsats fårbådeen forebyggende, genopbyggende og efterbyggende delmed reelt fokus på borgerens levede liv.Ændringerne skal ske på medarbejder-og ledelsesniveau på de enkelte institutioner/hjemmepleje, derfor skal konceptet have fokus på at gøre det enkelt og muligt at fastholde ny praksis og læring dér
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2307/06/24

Collaborative partners

 • Kommunernes Landsforening (lead)
 • Ergoterapeutforeningen (Project partner)

Keywords

 • rehabilitation
 • nutrition
 • elderly
 • health
 • occupational therapy